Ποιότητα

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Για το σκοπό αυτό η εταιρία μας, εφαρμόζει μία σειρά διαδικασιών οι οποίες στοχεύουν στο να διασφαλίσουν, τόσο την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, όσο και την αποδοτικότητα των εσωτερικών μηχανισμών οργάνωσης και διοίκησης της εταιρίας.

  •  Από το 2009 η εταιρία, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 στο πεδίο εφαρμογής: Εκπόνηση μελετών, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, Σχεδιασμός-ανάπτυξη-εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού, Φιλοξενία ιστοσελίδων. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης & λειτουργίας πληροφοριακών-τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, Τεχνική υποστήριξη. Το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης DQS HELLAS.
  • Από το 2011, η εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πεδίο εφαρμογής είναι: Παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ, αμφίδρομη επικοινωνία. Το Σύστημα της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS.