Εφαρμογή Διαχείρισης Για Την Παρακολούθηση Του Χρόνου Του Προσωπικού Για Σύνθετα Και Ολοκληρωμένα Προγράμματα Chronos

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η υλοποίηση σύνθετων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων τα οποία απαιτούν τον επιμερισμό του χρόνου εργασίας του προσωπικού, δημιουργούν την ανάγκη οργανωμένης υποστήριξης και παρακολούθησης.
Η Bee Group ανέπτυξε το εξειδικευμένο σύστημα Chronos το οποίο απευθύνεται σε φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη εφαρμογή για την εποπτεία και την πρόοδο:

 • των προγραμμάτων,
 • των δράσεων και
 • των παραδοτέων.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Chronos

 • Δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο παρουσιολόγιο των εργαζομένων για κάθε έργο, με ταυτόχρονο επιμερισμό του χρόνου εργασίας των εργαζομένων για κάθε έργο / δράση / παραδοτέο.
 • Καταγράφει τους χρόνους εργασίας κάθε εργαζόμενου (ημερησίως και ανά έργο), εξάγοντας έτσι, εύκολα και άμεσα, τα φύλλα χρονοχρέωσης (timesheets) που απαιτούνται από κάθε πρόγραμμα.
 • Παρέχει ολοκληρωμένη εποπτεία των ωρών εργασίας για τους εργαζόμενους στα προγράμματα ανά μήνα.
 • Μπορεί να λειτουργεί και ως επίσημο ή άτυπο σύστημα παρακολούθησης καιελέγχου της προσέλευσης και της αποχώρησης των εργαζομένων

Εξάγει στατιστικά με την παραγωγικότητα των προγραμμάτων:

 • Ανά εργαζόμενο: αποτυπώνει ανά μήνα τα έργα στα οποία εργάζεται κάθε εργαζόμενος, και τις ώρες που εργάστηκε
 • Ανά project: αποτυπώνει ανά μήνα τα άτομα που εργάστηκαν και τις ημέρες που
  εργάστηκαν στο project.

Χαρακτηριστικά

 • Υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό έργων, προγραμμάτων και εταιριών (περίπτωση ομίλου εταιριών).
 • Άμεση και εύκολη εξαγωγή των φύλλων χρονοχρέωσης των προγραμμάτων.
 • Δίνει τη δυνατότητα να γίνεται προγραμματισμός / έλεγχος / παρακολούθηση των ανθρώπινων πόρων.
 • Λειτουργεί σε κάθε προσωπικό υπολογιστή αυτόνομα μέσω lnternet.
 • Δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των προγραμμάτων ανά επίπεδο χρήστη.

Περισσότερα