Skip to main content

Εφαρμογή Εστία+

Τιμή: Από 3.200€

Το Εστία+ είναι μία cloud εφαρμογή και παρέχεται με τη μορφή του Λογισμικού ως Υπηρεσία, Software As A Service (SaaS). Λειτουργεί χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης ειδικών υποδομών ή εξοπλισμού, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση εύκολα και από παντού.

Σε ενδιαφέρει η Εφαρμογή Εστία+;

ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΗ

Το φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον του Εστία+ επιτρέπει την γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών πρακτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές δομές. Ενέργειες που σχετίζονται με την υποδοχή δικαιούχων, την προσέγγιση αστέγων, την παροχή ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη αλλά και τη διανομή βασικών ειδών υγιεινής, ένδυσης και διατροφής καταγράφονται ψηφιακά και καταχωρούνται στο ιστορικό ενεργειών ανά δομή και ανά δικαιούχο. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται ενοποίηση της πληροφορίας και συνεπώς πιο ορθολογική διαχείριση πόρων η οποία καθίσταται μετρήσιμη μέσω στατιστικών και τυποποιημένων αναφορών.

Το Εστία+ παρέχει στους Δήμους και ΜΚΟ τις εξής εξειδικευμένες λειτουργικότητές του για την βελτιστοποίηση των κοινωνικών δομών τους:  

 • Δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας για τις παροχές της δομής σε κάθε δικαιούχο, αλλά και για τις προσπάθειες επανένταξης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνει (ποιος, που πήγε, τι πήρε).
 • Αρθρωτή λειτουργία και δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε δομής.
 • Αναλυτική παρουσίαση της συμβολής των πόρων (υπηρεσιών και προϊόντων) που αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται η κάθε δομή.
 • Δημιουργία ατομικής κάρτας για κάθε δικαιούχο, για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης του.
 • Αναλυτική καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε δικαιούχος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 • Διαφάνεια στη εξυπηρέτηση, διασφάλιση προαπαιτούμενων από τα άτομα που είναι δικαιούχοι των δομών
 • Καταμέτρηση της αποτελεσματικότητας των Δομών και των εργαζομένων τους.
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα για εύκολη χρήση από παντού χωρίς εξειδικευμένα προγράμματα.
 • Δυνατότητα χρήσης barcode scanner σε όλες τις δομές, για την εύκολη και γρήγορη διαχείριση δικαιούχων και προϊόντων

Η πλατφόρμα λειτουργεί με εφαρμογές σε αρθρωτή μορφή, οι οποίες μπορούν να προσθαφαιρεθούν ανάλογα με τις Δομές που θα αναπτύξει κάθε Δήμος/ φορέας.

1.1. Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης

Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης απευθύνεται στη δομή η οποία θα έχει και την εποπτεία ολόκληρου του Πληροφοριακού Συστήματος. Μέσα από το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης δίνεται η δυνατότητα παραμετροποίησης των βασικών λειτουργιών του συστήματος οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση δεδομένων των υπόλοιπων εφαρμογών σχετικά με τους δικαιούχους (μηνιαία πιστωτικά όρια δικαιούχων, τύποι παρεχόμενης συμβουλευτικής κλπ.)
 • Δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης χρηστών για κάθε υποσύστημα
 • Σχεδιασμό της κάρτας των δικαιούχων προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Δομές (π.χ. μέγεθος, χρώμα, λογότυπο, αναγραφόμενα στοιχεία κλπ.)
 • Εισαγωγή στην πλατφόρμα και τις βασικές πληροφορίες του φορέα και των δομών, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την εξαγωγή στατιστικών/ αναφορών.
 • Την παρακολούθηση και εκτύπωση αναφορών σχετικά με τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού που απασχολείται στις Δομές

Ο διαχειριστής του Κεντρικού Συστήματος, έχει την δυνατότητα να εξάγει στατιστικά και αναφορές όλων των δομών της πλατφόρμας. Η εξαγωγή μπορεί να γίνει είτε σε κωδικοποιημένη ψηφιακή μορφή, είτε σε εκτυπώσιμη μορφή.

Τα στοιχεία που εξάγονται περιλαμβάνουν:

 • Τον αριθμό των δικαιούχο που έχουν πρόσβαση σε κάθε δομή.
 • Δημιουργία σύνθετων αναζητήσεων από όλα τα στοιχεία των δικαιούχων.
 • Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ανά δικαιούχο.
 • Τη συχνότητα παροχής υπηρεσιών στους δικαιούχους.
 • Τα προϊόντα που εισήλθαν ή προσφέρθηκαν από κάθε δομή
 • Τον αριθμό και τις κατηγορίες των προμηθευτών

Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης παρέχει επιπλέον στον φορέα ένα ολοκληρωμένο εργαλείο οικονομικής παρακολούθησης του έργου, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας εργαζομένων στις δομές.
 • Καταχώρηση δαπανών στις ανάλογες κατηγορίες δαπανών σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης των προγραμμάτων.
 • Εισαγωγή, καταγραφή και επεξεργασία όλων των παραστατικών των δαπανών καθώς και των πληρωμών για κάθε δομή, στις ανάλογες κατηγορίες δαπανών σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης.
 • Εξαγωγή όλων των δεδομένων σε excel για περαιτέρω επεξεργασία.
 • Μηνιαία Δελτία Δαπανών, Δελτία Παρακολούθησης προόδου.
 • Εξαγωγή των δαπανών σε μορφή για την άμεση αποστολή τους στο ΟΠΣ.

1.2. Κέντρο Κοινότητας

Το υποσύστημα του Κέντρου Κοινότητας υποστηρίζει τόσο την καταγραφή των δικαιούχων στο σύστημα, όσο και την έκδοση – εκτύπωση της προσωπικής κάρτας του δικαιούχου.

Μέσω του barcode που αναγράφεται πάνω στην κάρτα του δικαιούχου, το προσωπικό των Δομών (είτε με την χρήση barcode είτε χειροκίνητα) έχει την δυνατότητα να δει τις Δομές στις οποίες αυτός έχει πρόσβαση και να καταγράψει στο λογαριασμό του τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που λαμβάνει.

Επίσης μέσω του υποσυστήματος του Κέντρου Κοινότητας γίνεται η εισαγωγή των δικαιούχων που ενδεχομένως λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα προγράμματα κοινωνικής στήριξης πετυχαίνοντας έτσι πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, αλλά και συνολική παρακολούθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις δομές. Το υποσύστημα περιλαμβάνει:

 • Καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων των δικαιούχων
 • Έκδοση ατομικής κάρτας δικαιούχου με δυνατότητα εκτύπωσης
 • Δυνατότητα καθορισμού των Δομών στις οποίες ο δικαιούχος θα έχει πρόσβαση
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης λογαριασμού δικαιούχου
 • Δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων αναφορών που αφορούν δικαιούχους με κοινά χαρακτηριστικά (οικογενειακή κατάσταση, καθεστώς απασχόλησης, μορφωτικό επίπεδο, φύλο, εθνικότητα, περιοχή διαμονής, εισόδημα κλπ)
 • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε δικαιούχος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 • Εξαγωγή στοιχείων σε εκτυπώσιμη μορφή, που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής.

1.3. Διανομή Βασικών Αγαθών

Μέσω του υποσυστήματος Διανομής Βασικών Αγαθών πραγματοποιείται τόσο η διαχείριση των προϊόντων που διακινούνται στη δομή όσο και η καταγραφή των αγορών που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους. Το υποσύστημα περιλαμβάνει:

 • Σύστημα Διαχείρισης των εισροών/εκροών των προϊόντων που διακινούνται καθώς και αυτών που αποσύρονται (π.χ. απόσυρση λόγω παρέλευσης ημερομηνίας λήξης).
 • Καταγραφή των παρεχόμενων προϊόντων προς τους διακιούχους με βάση το μηνιαίο πιστωτικό τους όριο.
 • Αναγνώριση κάθε δικαιούχου και παροχή προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες του.
 • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε δικαιούχος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 • Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για προϊόντα και κάρτες δικαιούχων.
 • Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα στη δομή.
 • Καταγραφή των τιμών των προϊόντων και των προμηθευτών.
 • Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της δομής

1.4. Διανομή Συσσιτίου

Μέσω του υποσυστήματος Διανομής Συσσιτίου πραγματοποιείται τόσο η διαχείριση των προϊόντων και των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων όσο και η καταγραφή των δικαιούχων που λαμβάνουν συσσίτιο καθημερινά. Το υποσύστημα περιλαμβάνει:

 • Σύστημα διαχείρισης των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων καθώς και αυτών που αποσύρονται (πχ λόγω παρέλευσης ημερομηνίας λήξης).
 • Καταγραφή των δικαιούχων που λαμβάνουν συσσίτιο καθημερινά.
 • Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για την καταγραφή και διαχείριση των δικαιούχων.
 • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε δικαιούχος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 • Σύστημα διαχείρισης των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., που προσφέρουν προϊόντα στη Δομή.
 • Καταγραφή των προμηθευτών.
 • Καταγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων, του αριθμού των γευμάτων που παράγονται καθημερινά και το μενού της ημέρας.
 • Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

1.5. Κοινωνικό Φαρμακείο

Το υποσύστημα του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι υπεύθυνο τόσο για τη διαχείριση των φαρμάκων που διακινούνται σε αυτό όσο και για την καταγραφή των αγορών που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους. Το υποσύστημα περιλαμβάνει:

 • Σύστημα διαχείρισης των εισροών/εκροών των φαρμάκων που διακινούνται καθώς και αυτών που αποσύρονται (π.χ. απόσυρση λόγω παρέλευσης ημερομηνίας λήξης)
 • Καταγραφή των παρεχόμενων φαρμάκων προς τους δικαιούχους.
 • Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για φάρμακα και δικαιούχους.
 • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε δικαιούχος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 • Καταγραφή των τοπικών φαρμακείων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν φάρμακα στη Δομή.
 • Καταγραφή των τιμών των φαρμάκων και των προμηθευτών.
 • Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

1.6. Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων

Το υποσύστημα υποστηρίζει τη λειτουργία των Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων και μέσω αυτού γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των εξετάσεων, των υλικών των γευμάτων και των λοιπών υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους δικαιούχους. Το υποσύστημα περιλαμβάνει:

 • Σύστημα διαχείρισης των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων καθώς και αυτών που αποσύρονται (πχ λόγω παρέλευσης ημερομηνίας λήξης).
 • Καταγραφή των δικαιούχων που λαμβάνουν συσσίτιο καθημερινά.
 • Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για την καταγραφή και διαχείριση των δικαιούχων.
 • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε δικαιούχος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 • Σύστημα διαχείρισης των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., που προσφέρουν προϊόντα στη Δομή.
 • Καταγραφή των προμηθευτών.
 • Καταγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων, του αριθμού των γευμάτων που παράγονται καθημερινά και το μενού της ημέρας.
 • Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

1.7. Ξενώνας Διανυκτέρευσης

Το υποσύστημα υποστηρίζει τη λειτουργία των Ξενώνων Διανυκτέρευσης και μέσω αυτού γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των εξετάσεων, των υπηρεσιών, των υλικών, των φαρμάκων, των γευμάτων και των υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους δικαιούχους. Το υποσύστημα περιλαμβάνει:

 • Διαχείριση των κλινών και καταγραφή των επισκέψεων – διανυκτερεύσεων των δικαιούχων.
 • Καταγραφή των επισκέψεων που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι καθώς και των εξετάσεων, υπηρεσιών, υλικών, φαρμάκων και γευμάτων που λαμβάνουν σε κάθε επίσκεψη.
 • Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner τόσο για τη διαχείριση των υλικών όσο και για την καταγραφή των επισκέψεων.
 • Σύστημα Διαχείρισης των γευμάτων που εισέρχονται στον Ξενώνα καθώς και αυτών που αποσύρονται (π.χ. λόγω μη διάθεσης, παλαιότητας ή ημερομηνίας λήξης).
 • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε δικαιούχος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 • Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν υλικά και γεύματα στη Δομή.
 • Καταγραφή των προμηθευτών.
 • Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

1.8. Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας

Το υποσύστημα υποστηρίζει τη λειτουργία Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας και μέσω αυτού γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των γευμάτων, των υλικών και των υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους δικαιούχους. Το υποσύστημα περιλαμβάνει:

 • Σύστημα διαχείρισης της διαμονής των δικαιούχων.
 • Καταγραφή των επισκέψεων που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι καθώς και των υπηρεσιών, υλικών και γευμάτων που λαμβάνουν σε κάθε επίσκεψη.
 • Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner τόσο για τη διαχείριση των υλικών όσο και για την καταγραφή των επισκέψεων.
 • Σύστημα Διαχείρισης των γευμάτων που εισέρχονται στον Ξενώνα καθώς και αυτών που αποσύρονται (π.χ. λόγω μη διάθεσης, παλαιότητας ή ημερομηνίας λήξης).
 • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε δικαιούχος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 • Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν υλικά και γεύματα στη Δομή.
 • Καταγραφή των προμηθευτών.
 • Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

1.9. Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα

Το υποσύστημα καλύπτει τη λειτουργία των Υποστηριζόμενων Διαμερισμάτων και μέσω αυτού γίνεται η διαχείριση των διαμερισμάτων αλλά και η καταγραφή των υπηρεσιών, των υλικών, των γευμάτων, των οικονομικών ενισχύσεων και των υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους δικαιούχους. Το υποσύστημα περιλαμβάνει:

 • Σύστημα διαχείρισης των διαμερισμάτων που διαμένει κάθε δικαιούχος.
 • Καταγραφή των υπηρεσιών, υλικών, γευμάτων και οικονομικών ενισχύσεων για λογαριασμούς που λαμβάνουν.
 • Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για τη διαχείριση των υλικών.
 • Σύστημα Διαχείρισης των υλικών που εισέρχονται στον Ξενώνα καθώς και αυτών που αποσύρονται (π.χ. λόγω μη διάθεσης, παλαιότητας).
 • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε δικαιούχος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 • Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν υλικά στη Δομή.
 • Καταγραφή των τιμών των προϊόντων και των προμηθευτών.
 • Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

1.10. Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

Το υποσύστημα υποστηρίζει τη λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία και μέσω αυτού γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των πράξεων θεραπείας, των δραστηριοτήτων απασχόλησης και των γευμάτων που προσφέρονται στους δικαιούχους. Το υποσύστημα περιλαμβάνει:

 • Καταγραφή των επισκέψεων που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι καθώς και των υπηρεσιών, πράξεων θεραπείας, δραστηριοτήτων απασχόλησης και γευμάτων που λαμβάνουν σε κάθε επίσκεψη.
 • Σύστημα διαχείρισης των γευμάτων που εισέρχονται στη Δομή, καθώς και αυτών που αποσύρονται (π.χ. λόγω μη διάθεσης, παλαιότητας ή ημερομηνίας λήξης).
 • Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για γεύματα και δικαιούχους.
 • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε δικαιούχους από τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 • Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν γεύματα στη Δομή.
 • Καταγραφή των τιμών των γευμάτων και των προμηθευτών.
 • Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

1.11. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Το υποσύστημα υποστηρίζει τη λειτουργία των Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και μέσω αυτού γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των δραστηριοτήτων απασχόλησης των γευμάτων και των υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους δικαιούχους. Το υποσύστημα περιλαμβάνει:

 • Καταγραφή των επισκέψεων που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι καθώς και των υπηρεσιών, δραστηριοτήτων απασχόλησης και γευμάτων που λαμβάνουν σε κάθε επίσκεψη.
 • Σύστημα διαχείρισης των γευμάτων που εισέρχονται στη Δομή, καθώς και αυτών που αποσύρονται (π.χ. λόγω μη διάθεσης, παλαιότητας ή ημερομηνίας λήξης).
 • Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για γεύματα και δικαιούχους.
 • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε δικαιούχος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 • Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν γεύματα στη Δομή.
 • Καταγραφή των τιμών των γευμάτων και των προμηθευτών.
 • Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

*Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης είναι υποχρεωτικό.
*Οι υπόλοιπες εφαρμογές μπορούν να αγοραστούν μεμονωμένα.

Εφαρμογή Εστία+

Οι πελάτες που εμπιστεύτηκαν την εφαρμογή μας

Note: Carousel will only load on frontend.