Οικονομικά Στοιχεία

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

 Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται οι ισολογισμοί της εταιρίας Bee Group ΑΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ΝΟΜΟΣ ΥΠ? ΑΡΙΘ. 4072 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012), η οποία αναφέρει ότι για τους Ισολογισμούς η υποχρεωτική δημοσίευση καλύπτεται με την ανάρτηση του ετήσιου ισολογισμού μόνο στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 Ισολογισμοί