Πρόγραμμα “DIMIOURGO” (iCreate)

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το πρόγραμμα DIMIOURGO υλοποιείθηκε στο πλαίσιο των «Τοπικών σχεδίων απασχόλησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» και στοχεύει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη του ανέργου στον Δήμο Λάρισας.

Το Σχέδιο Δράσης του «DIMIOURGO» (iCreate) περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που σχετίζονται με την ανίχνευση, την κατάλληλη προετοιμασία, την κατάρτιση και την ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη των στοχοθετημένων ομάδων αλλά και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας δομής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών ιδέων στους τομείς των δημιουργικών επαγγελμάτων και του "εναλλακτικού" εμπορίου. Οι επιχειρήσεις στον τομέα της δημιουργικότητας χαρακτηρίζονται από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ατομική δημιουργικότητα, τις δεξιότητες και τα ταλέντα, που μπορούν να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος και δημιουργίας θέσεων εργασίας, εάν αξιοποιηθούν ουσιατικά. Το βασικό κριτήριο για τα επαγγέλματα / τις επιχειρήσεις του δημιουργικού τομέα είναι το στοιχείο της "δημιουργίας", το οποίο θα πρέπει να αποτελεί βασικό συντελεστή στην παραγωγική διαδικασία.

 Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η επαρκής προετοιμασία, η υποστήριξη και η ένταξη στην αγορά εργασίας συνολικά 80 ανέργων ως αποτέλεσμα της ανίχνευσης των τοπικών αναγκών και της προβολής του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής.

Η Bee Group ανέλαβε τις ακόλουθες ενέργειες: 

  • Σχέδιο ΜΜΕ - Προετοιμασία και παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης κατά το στάδιο της προετοιμασίας, κατά την εφαρμογή και μετά την ολοκλήρωση της δράσης