Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του έργου: GuardEn:Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitaion of Harmed Territories

powered by social2s

Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Εµπειρογνώµονα για την υποστήριξη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στην υλοποίηση του έργου: Guardians of Environment Framework: An integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitaion of Harmed Territories (GuardEn)

Το έργο «GuardEn» αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρµογή ενός συνεκτικού Πλαισίου (“GuardEn Framework” για την υποστήριξη του ορθολογικού σχεδιασµού και της αποτελεσµατικής εφαρµογής στρατηγικών περιφερειακού/τοπικού χαρακτήρα, για την πρόληψη και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, ειδικώτερα δε κινδύνων σχετιζοµένων µε τη µόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

  • 1.1 ∆ιαµόρφωση και Λειτουργία των Οργάνων ∆ιοίκησης του Έργου .
  • 2.4 Εκδηλώσεις ∆ιάδοσης – Ενσωµάτωσης Αποτελεσµάτων .
  • 4.1 Σχεδίαση και Ανάπτυξη του Ολοκληρωµένου «Υποδειγµατικο ύ Συστήµατος GuardEn» (''GuardEn Model System'') .
  • 4.3 Σχεδίαση Περιφερειακού/ Τοπικού Επιπέδου Συνεργατικών Σχηµατισµών Επιχειρήσεων και Φορέων για τη ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων και την Πρόληψη Μόλυνσης (GuardEn Clusters), και Υποστηρικτικού ∆ιακρατικού ∆ικτύου Εµπειρογνωµόν ων (GuardEnNet).
  • 5.1 ∆ιοργάνωση Τοπικού/Περιφερεια κού επιπέδου Εργαστηριακών Συναντήσεων (Workshops) Ενηµέρωσης – Ευαισθητοποίησης για Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τοµέα και Φορείς όλων των σχετικών µε το Έργο κατηγοριών.
  • 5.2 ∆ηµιουργία Εκπαιδευτικών Πακέτων σε θέµατα Προστασίας του Περιβάλλοντος, ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
  • 5.3 ∆ιοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων σε θέµατα Προστασίας του Περιβάλλοντος, ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
  • 6.1 Σχεδιασµός – Παρακολούθηση Εφαρµογής – Οριστικοποίηση Περιφερειακών Στρατηγικών για τη ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων και την Πρόληψη της Μόλυνσης του Εδάφους και των Υδάτινων Πόρων.
  • 6.2 ∆ιοργάνωση Τοπικού/Περιφερει ακού Επιπέδου «∆ιαδικασιών ∆ιαβούλευσης για την Πρόληψη της Μόλυνσης του Εδάφους και των Υδάτινων Πόρων».
  • 6.3 Παροχή υποστήριξης σε Επιχειρήσεις του Αγρο-διατροφικού Τοµέα για την Εφαρµογή GuardEn System και την επίτευξη συµατότητας µε το GuardEn Standard.