Πρόγραμμα Ανακυκλώ-Ζω

powered by social2s

Το έργο «Δημιουργία απασχόλησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στον τομέα της ανακύκλωσης - Ανακυκλώ-ΖΩ» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 3ης Δράσης: «Τοπικές δράσεις για κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων πληθυσμών» από τον Άξονα Προτεραιότητας 4: "Πλήρης ενσωμάτωση όλων των ανθρωπίνων πόρων σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ).

Κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και κάθε Περιφερειακής Ενότητας ξεχωριστά (Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα) προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Το έργο περιελάμβανε ένα πλέγμα ενεργειών για την προετοιμασία 80 ανέργων με σκοπό την εργασία τους στον τομέα της πράσινης οικονομίας, δηλαδή: τη συλλογή, τη μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για νόμιμο, ασφαλές, φιλικό προς το περιβάλλον, και σωστό για βιομηχανική χρήση, βιοκαύσιμο και τη συλλογή, τη μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί) προκειμένου να μεταφερθούν σε μονάδες ανακύκλωσης.

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στις διαδικασίες βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δημιουργώντας συνθήκες για την ανάπτυξη επιχειρήσεων ανακύκλωσης. Ένας επιπλέον στόχος είναι η ένταξη των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην αγορά εργασίας.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου ήταν:

  • Δημιουργία επιχειρηματικού πλαισίου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί) και απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • Προώθηση επαγγελμάτων για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες σε θέματα πράσινης οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος
  • Η υποστήριξη επιχειρήσεων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ελαίων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών