Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου στην Περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας και μεταφορά τεχνογνωσίας στη νότια Βουλγαρία

powered by social2s

Το συγκεκριμένο έργο όπως έχουμε προαναφέρει αναφέρεται στη δημιουργία διασυνοριακής (μεταξύ Κεντρικής Μακεδονίας και Νότιας Βουλγαρίας) συνεργασίας για την ανάπτυξη ιατρικού συστήματος παρακολούθησης ασθενών με δυνατότητες διασύνδεσης ιατρείων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π. Φ. Υ.).
Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι:

 • Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης ασθενών μέσα από την ανάπτυξη ιατρικού φακέλου καθώς και την δυνατότητα διασυνοριακής επεξεργασίας των ιατρικών δεδομένων με την εφαρμογή τεχνικών τηλεϊατρικής.
 • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με σκοπό την καταγραφή του πληθυσμού ευθύνης και των χαρακτηριστικών του καθώς και των στοιχείων υγείας για την αποτελεσματικότερη ιατρική επεξεργασία και διάγνωση σε περιοχές με δύσβατη πρόσβαση.
 • Διασύνδεση με απώτερο στόχο την ταχύτερη ενημέρωση των ιατρών σε νέες επιστημονικές τεχνικές κάτω από το φάσμα της γνώσης.
 • Δημιουργία διασυνοριακής ομάδας εργασίας για την ανίχνευση δεδομένων από την διεθνή βιβλιογραφία και την εφαρμογή των πληροφοριών προκειμένου να εκπονηθεί ένα πρώτο σχέδιο δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου, βασισμένο σε διεθνή ταξινόμηση ICPC2.
 • Συνεργασία με ομάδα ειδικών στο πεδίο της ιατρικής πληροφορικής για την μεταφορά και την εφαρμογή δεδομένων στην κλινική πράξη.
 • Εκπαίδευση ομάδας Γενικών Ιατρών στα ακόλουθα αντικείμενα:
  • Διεθνές σύστημα ICPC2.
  • Εκμάθηση χρήσης του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.
  • Εκπαίδευση βασικών αρχών βιοστατιστικής, ιατρικής πληροφορικής, μεθοδολογία έρευνας.
  • Πιλοτική 1η φάση εφαρμογής της ηλεκτρονικής ιατρικής κάρτας σε επιλεγμένα ιατρεία Π.Φ.Υ.
  • Ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την πιλοτική φάση από την ομάδα στόχου.

H BEE GROUP A.E. μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο και στα πλαίσια αυτού υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

 • Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός «συστήματος» δέκα (10) συνδεδεμένων ηλεκτρονικά Ιατρών σε Ιατρεία και Κέντρα Υγείας στη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την καταγραφή όλων των στοιχείων των ασθενών που αφορούν τον Ιατρικό Φάκελο.
 • Στελέχωση και εκπαίδευση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που θα αποτελείται συνολικά από:
  • Δέκα (10) Γενικούς Ιατρούς
   Οι δέκα αυτοί γενικοί ιατροί πρόκειται να καλύπτουν σε ιατρικό επίπεδο τα περιστατικά – επισκέψεις σε ασθενείς του νομού Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά θα είναι αυτοί που θα δημιουργήσουν τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο μέσα από την καταγραφή των ασθενών και των επισκέψεων κάτι που τελικά θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ασθενών.
  • Υποστήριξη του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου με διοικητικές οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες:
   • Ένα (1) στέλεχος Διοικητικής παρακολούθησης του Φυσικού αντικειμένου του συγκεκριμένου υποέργου.
   • Ένα (1) στέλεχος Οικονομικής παρακολούθησης του Φυσικού αντικειμένου του συγκεκριμένου υποέργου.
   • Δύο (2) ειδικούς πληροφοριακών συστημάτων.

Παραδοτέα:

 • Βάση δεδομένων με την καταγραφή των 8000 επισκέψεων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των ασθενών.
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων από την πιλοτική φάση.
 • Σχεδιασμός και προϋποθέσεις για επέκταση των υπηρεσιών σε όλη την Βόρειο Ελλάδα και την Νότια Βουλγαρία.