Ενέργειες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης της διαχείρισης του έργου “CYCLECITIES”

powered by social2s

Το Έργο “ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΟ “CYCLECITIES” εντάσσονταν στον άξονα 2 του Προγράμματος «Περιβάλλον και Αποφυγή Κινδύνων – Environment and Risk Prevention» και ειδικότερα στο θέμα «Ενέργεια και Βιώσιμη Κινητικότητα – Energy and Sustainable Transport». .
Το έργο είχε ως στόχο την προώθηση πολιτικών και συνακόλουθων μέτρων χρήσης ποδηλάτου εντός συστημάτων - σχημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
H BEE GROUP A.E. μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο και στα πλαίσια αυτού υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

  • Εκθέσεις Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου (progress reports) προς τη κάθε αρμόδια Αρχή του Προγράμματος INTERREG IVC και του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Ατζέντα και πρακτικά των αποτελεσμάτων των συναντήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
  • Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία και ολοκλήρωση των εισηγήσεων και παρουσιάσεων που θα γίνονται στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις, συναντήσεις, συσκέψεις κλπ. για τη Διαχείριση και το Συντονισμός του Έργου.
  • Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης στην Ομάδα Έργου του Δήμου Πειραιά.
  • Προγραμματισμό εργασιών - παρακολούθηση και συντονισμό των προς ανάθεση ενεργειών του έργου.
  • Συμβουλευτική υποστήριξή για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου για βέλτιστο αποτέλεσμα του Δήμου Πειραιά στην υλοποίησή του, και έναντι όλων των ελέγχων