Νερό - Ένα Κοινό Αγαθό Για Όλους

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Η Bee Group ανέπτυξε ένα CD-ROM ως μέρος της εκστρατείας για την προώθηση της συνειδητοποίησης του νερού ως κοινό αγαθό και βασικό δικαίωμα για όλους.