«Υποστήριξη του Δήμου Σκοπέλου στην εξειδίκευση και ωρίμανση των Άυλων Δράσεων που εντάσσονται στην ΟΧΕ Β. Σποράδων και θα υλοποιηθούν ως Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος»

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

H BEE GROUP A.E. ανέλαβε ως σύμβουλος την υποστήριξη του Δήμου Σκοπέλου σε προτάσεις πράξεων που απαιτούν σύνολο ενεργειών για την ωρίμανση/υλοποίηση τους κατά την διαδικασία της ένταξης τους σε χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία του πλαισίου και η καθοδήγηση για τον έγκαιρο σχεδιασμό και προγραμματισμό των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση χρηματοδοτούμενων έργων έτσι ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση έργων που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ μέσω του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης του συμβούλου θα αφορούν στα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης και Διάρθρωσης των αναγκών του Δήμου σε Δράσεις – Οργάνωση και Τεκμηρίωση των προτεινόμενων Δράσεων στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε. Βορείων Σποράδων.
  • Ανάλυση και εξειδίκευση των δράσεων του Δήμου Σκοπέλου
  • Συγγραφή των αναγκαίων τεχνικών δελτίων των έργων, καθώς και την υποβολή των φακέλων προτάσεων των πράξεων (σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων, κατάρτιση φακέλων απαιτούμενων στοιχείων), για την υποβολή τους για χρηματοδότηση στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα πλαίσια των προσκλήσεων της Ο.Χ.Ε. Β. Σποράδων.

Επίσης, ο σύμβουλος θα συμμετέχει σε διαβουλεύσεις τόσο ανάμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα Όργανα του Δήμου, όσο και ανάμεσα στο Δήμο και τις υπηρεσίες χρηματοδότησης, για τον άρτιο σχεδιασμό και την κατάρτιση προτάσεων έργων/δράσεων του Δήμου.