Υπηρεσίες Επικοινωνίας Και Μεταφοράς Αποτελεσμάτων Στα Πλαίσια Υλοποίησης Του Ευρωπαϊκού Έργου ENERMOB Του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG-ADRION 2014-2020

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η εταιρία BEE GROUP Α.Ε. μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ανέλαβε για λογαριασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την παροχή υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ENERMOB ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG-ADRION 2014-2020».


Το αντικείμενο του έργου είναι η προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων στα υφιστάμενα περιφερειακά/ τοπικά συστήματα μεταφορών της περιοχής ADRION.
Το έργο ENERMOB στοχεύει στη μελέτη και υποστήριξη κοινών λύσεων για τη δημιουργία συστημάτων ηλεκτρικών μεταφορών σε υπεραστικό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Αυτό προβλέπεται να επιτευχθεί με την εφαρμογή πιλοτικών δικτύων υποδομών φόρτισης, καθώς και με την αξιολόγηση βιώσιμων τεχνολογιών για τη διαχείρισή της ζήτησης της ενέργειας προερχόμενη από την ηλεκτροκίνηση.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δοκιμαστικού μοντέλου διακρατικού δικτύου ηλεκτρικών μεταφορών που θα συνδέει τοπικά δίκτυα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων προκειμένου να ξεπεραστούν οι υπεραστικοί και διαπεριφερειακοί περιορισμοί.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, η BEE GROUP ΑΕ ως τεχνικός σύμβουλος, ανέλαβε να υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Υπηρεσίες επικοινωνίας (λογότυπο, υλικό δημοσιότητας, social media, Κλπ)
  • Εικαστικός σχεδιασμός οχήματος και γραφική σχεδίαση της υποδομής
  • Διοργάνωση του ενδιάμεσου διακρατικού συνεδρίου του έργου στην Τρίπολη
  • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού αποτελούμενο από σχέδια, τεχνικές δημοσιεύσεις και κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό της ηλεκτροκινητικότητας σύμφωνα με τα κοινά εταιρικά πρότυπα
  • Υπηρεσίες συντονισμού των εταίρων που συμμετέχουν στις δράσεις του έργου και ιδιαίτερα στην υλοποίηση των τεχνικών συναντήσεων
  • Παροχή υπηρεσιών που αφορούν την διοργάνωση μιας τεχνικής συνάντησης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου, των προσκλήσεων, ομιλητών, τροφοδοσίας κτλ.